Ikona PDF 50Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym

Ikona PDF 50Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym

Ikona PDF 50Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 04 stycznia 2023 r.

Ikona PDF 50Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Opole dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

 -------------------------------------------------------------------------------------

Została już uruchomiona strona dla rodziców do rejestracji kandydatów.
Rodzice mogą się rejestrować pod adresami:
 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Wmagane dokumenty

Ikona PDF 50Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Opolu - rok szkolny 2023/2024

Ikona PDF 50Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły podstawowej.

Ikona PDF 50Potwierdzenie woli przyjęcia ucznia do szkoły

Ikona PDF 50 Oświadczenie o miejscu zatrudnienia rodziców kandydata/prawnych opiekunów w obwodzie szkoły

Ikona PDF 50 Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych kandydata w obwodzie szkoły

Ikona PDF 50 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły

Ikona PDF 50 Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, w skład którego wchodzi dana szkoła podstawowa

Ikona PDF 50 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o ukończeniu danej szkoły